T1 Teams

Valorant

Steel

USA
Test Image

Thwifo

USA
Thwifo Headshot

Xeta

Korea
Headshot of Xeta

Munchkin

Korea
Headshot of Munchkin

Autumn

Head Coach
Korea
Headshot of Autumn

Stunner

Assistant Coach
USA
Stunner headshot